ASolid UFD 最新主控 IS918EN

  • IS918EN 全新登场 亮眼上市
  • 全新 40nm主控
  • ECC纠错能力提升至 90 bits以上
  • 支持 1.2V / 1.8V VCCQ及 2.5V / 3.3V VCC NAND
  • 支持高速读写 速度达 250 / 100MB/s以上
  • 支持 Differential mode
  • 支持最高达 4CE